DJ's 4 PartyALgemene voorwaarden DJ’s 4 Party

Algemene voorwaarden DJ’s 4 Party

 1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:a. “Opdrachtnemer”, DJ’s 4 Party (handelsnaam van 100% Showtime Feesten) gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 54546451.
  b. “Opdrachtgever”, de partij (bedrijf of particulier) die de Opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt.
  c. “Opdracht”, de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op:
 2. De opdrachtgever gaat bij het geven van de opdracht aan de opdrachtnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Betaling van opdracht

Wanneer een overeenkomst gesloten wordt verlangen wij een aanbetaling van 25% wanneer het totaalbedrag van de opdracht € 1000,00 (ex.btw) of meer bedraagt. In alle overige gevallen verlangen wij geen aanbetaling.
De betaling van het totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het feest aan ons te zijn overgemaakt, tenzij anders overeen gekomen.
De bevestiging die de opdrachtgever ontvangt na boeking is hierin bepalend en kan afwijkend zijn op bovenstaande regelingen.

4. Reiskostenvergoeding

Er worden reiskosten berekend voor alle gereden kilometers vanuit de vestigingsplaats van de opdrachtnemer te Apeldoorn tot aan de locatie waar de werkzaamheden of levering plaatsvindt en weer terug
DJ’s 4 Party verzorgt geen feesten op de waddeneilanden. Tolkosten en parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Annulering

Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is uitgevoerd dient de opdrachtgever  dit schriftelijk ter kennis te brengen aan de opdrachtnemer. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft de opdrachtnemer bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, of althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

Opzegging tussen 60 of meer dagen: kosteloos.
Opzegging tussen 30 en 60 dagen: 25% van de gage.
Opzegging  30 dagen tot 24 uur voorafgaand aan het optreden: 50% van de gage.
Opzegging minder dan 24 uur voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage.

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

 

6.Prestaties Uitvoerder(s)

De opdrachtgever verklaart  bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is.

Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter die een stroomonderbreking tot gevolg heeft is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoerder wordt gewaarborgd.

 

7. Garanties en Verplichtingen:

De opdrachtnemer verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. De opdrachtnemer garandeert dat alle beschrijvingen, foto’s, audio-en videomateriaal op de website van de opdrachtnemer representatief zijn.

Mocht door overmacht een medewerker van de opdrachtnemer niet kunnen optreden, dan zal de opdrachtnemer  u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. De opdrachtnemer zal, indien DJ of personeel door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. De opdrachtnemer zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.

 

8. Overmacht:

Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval een gage aan de opdrachtnemer uitbetalen volgens de berekening onder het hoofdstuk ‘Annulering’ in deze voorwaarden.

Storingen op de locatie van de opdrachtgever ten gevolge van overmacht, ontslaan de opdrachtnemer  van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

 

9. Aansprakelijkheid

Iedere schade aangebracht aan apparatuur e.d. van de opdrachtnemer, zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door de opdrachtgever of het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening of weersomstandigheden, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen vervangingswaarde van vergelijkbare apparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat de schade is toegebracht. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, en dergelijke aangebracht door derden.
Ook buiten-proportionele glasbreuk wordt doorberekend aan de opdrachtgever.

 

 1. Oponthoud

Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De opdrachtnemer zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

 

 1. Voorzieningen ter plaatse

Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een stevige wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de dj-plek, bar-plek of andere plek waar personeel of apparatuur van de opdrachtnemer aanwezig is. Opdrachtgever zorgt tevens dat een eventueel podium deugdelijk is.

 

 1. Stroomvoorzieningen

De plaats waar de artiest/dj het optreden verzorgd dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke overkapping voorzien te zijn. Dit geldt ook voor de plaatsing van overige apparatuur en bar. Alle medewerkers van de opdrachtnemer dienen ten alle tijde droog en redelijk tocht/windvrij te kunnen staan.

Er dient een goede gestabiliseerde  en geaarde stroomvoorziening aanwezig te zijn op maximaal 10 meter van de plaats van het optreden/apparatuur.
Schade of letsel door ondeugdelijke aansluitingen aan de kant van de opdrachtgever worden verhaald op de opdrachtgever.

 

 1. Aanwezigheid van trappen of lift tussen de laad/losplaats en de locatie

De aanwezigheid van traptreden tussen de laad/losplaats en de feestlocatie dient vooraf door opdrachtgever aan de opdrachtnemer  te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van vier treden of meer tussen de laad/losplaats en de feestlocatie kunnen wij helaas geen party- en/of dj-service verzorgen. Dit ivm het volume en gewicht van onze apparatuur en andere benodigdheden.
In het geval van aanwezigheid van een lift tussen de laadlosplaats en de feestlocatie is het verzorgen van een feest alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Deze uitzondering is dan door de opdrachtnemer ruim voorafgaand aan de uitvoeringsdatum schriftelijk bevestigd.

Bij trappen van drie treden of minder maken we (indien mogelijk) gebruik van een rijplaat. Door de extra tijd die dit kost zijn hieraan extra kosten verbonden. Deze vergoeding bedraagt meestal € 80,00.

LET OP: Indien de aanwezigheid van traptreden (ook in geval van 4 of minder treden) of lift niet aan ons is doorgegeven kunnen we dus GEEN feest verzorgen. De betaalverplichting blijft echter wel bestaan.

13a. Niet deugdelijk verharde of lange aanvoerroute

Indien de afstand van de laad/losplaats tot de plaats waar de opdrachtnemer zijn diensten zal verzorgen een langere afstand betreft dan 10 meter dient dit vooraf door de opdrachtgever aan de artiest en aan de opdrachtnemer te worden gemeld, er  zullen dan extra kosten (€ 4,00 per meter afstand extra) in rekening worden gebracht. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest of bij de opdrachtnemer.

Indien de laad/los route niet deugdelijk verhard en redelijk egaal is (bv grind of zand/gras) is het verzorgen van een feest NIET mogelijk. Het moet nl mogelijk zijn om zonder weerstand met zeer zware karren/rolcontainers te kunnen rollen.
Een oplossing voor een niet deugdelijk verharde route kunnen kunstof rijplaten zijn (minimaal 1 meter breed), die door de opdrachtgever zelf verzorgd en vooraf rijklaar neergelegd dienen te worden. De opdrachtnemer dient deze rijplaten vooraf schriftelijk te hebben goedgekeurd dmv foto/video materiaal of een link op internet.

Eventuele parkeerkosten/veerkosten/tolkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

 1. Gebruik apparatuur door derden

Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, en dergelijke is enkel toegestaan na overleg vooraf.

 

 1. Veiligheid

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de opdrachtnemer en het personeel van de opdrachtnemer.